Vedtægter

VEDTÆGTER

VEDTÆGTER FOR BORDTENNNISKLUBBEN HEP, RINGE

§1. NAVN.

Foreningens navn er Bordtennisklubben HEP. Foreningens hjemsted er i

Faaborg-Midtfyn Kommune.

§2. FORMÅL.

Foreningens formål er at fremme interessen for bordtennis i Ringe og omegn, og at styrke den enkeltes sundhed og trivsel gennem bordtennis og anden kulturel virke.

§3. TILHØRSFORHOLD.

Foreningen er tilsluttet Fyns Bordtennis Union (FBTU), som er medlem af

Danmarks Idræts Forbund (DIF).

§4. MEDLEMMER.

Som aktive og passive medlemmer kan optages børn og voksne, som vedkender sig disse vedtægter.

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Dette kræver dog enstemmighed i den samlede bestyrelse. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende ordinære eller ekstra ordinære generalforsamling, jf. §10.

§5. BESTYRELSEN.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der består af

1 formand

1 næstformand

1 kasserer

2 menige bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesmedlemmerne vælges på nummererede pladser 1-5, rækkefølge er uden indflydelse på en senere konstituering.

Bestyrelsesmedlemmer med ulige nummer (1,3,5) vælges i ulige år.

Bestyrelsesmedlemmer med lige nummer (2,4) vælges i lige år.

Alle vælges for en to årig periode.

Bestyrelsen skal konstituere sig umiddelbart efter generalforsamlingen.

Revisor, revisorsuppleant samt suppleanter til bestyrelsen vælges for en 1 årig periode.

Vælger et bestyrelsesmedlem at forlade bestyrelsen inden perioden udløb, tiltræder suppleant posten for den resterende periode. Bestyrelsen kan ved udtrædelse af et bestyrelsesmedlem vælge at konstituere sig på ny.

Valgbar er ethvert aktivt eller passivt medlem, som er 16 år, samt forældre til aktive eller passive medlemmer, der ikke er fyldt 16 år. Disse forældre skal være passive medlemmer af foreningen.

§6. KONTINGENT.

Kontingenterne fastsættes hvert år af bestyrelsen.

§7. HÆFTELSE.

 1. Foreningens bestyrelsesmedlemmer, aktive som passive medlemmer, hæfter ikke personligt for forpligtelser, som er indgået af foreningen. For disse forpligtelser hæfter alene foreningen med sin formue.
 2. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor foreningen, udover kontingentforpligtelsen.
 3. Foreningens medlemmer har ikke noget krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§8. GENERALFORSAMLING.

 1. Foreningen højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden udgangen af oktober måned. Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt til medlemmer af foreningen og/eller annonceres i dagspressen, alternativ på foreningens hjemmeside www.hep-ringe.dk samt via foreningens Facebookside

https://da-dk.facebook.com/bordtennisklubbenhep/ .

Indkaldelsen skal ske med mindst 8 dages varsel med angivelse af dagsorden.

 1. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 dage før afholdelse af generalforsamlingen.
 2. Stemmeret har aktive medlemmer, der er fyldt 16 år, og forældre til aktive medlemmer, der ikke er fyldt 16 år.
 3. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal (over halvdelen), dog kræves der til udelukkelse af et medlem, eller til ændring af disse vedtægter mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer. Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.

§9. ORDINÆR GENERALFORSAMLING.

Den ordinære generalforsamling har mindst følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Aflæggelse af beretning ved formanden.
 4. Forelæggelse af regnskab.
 5. Godkendelse af beretning og regnskab.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg til bestyrelsen og suppleant til bestyrelsen.
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 9. Eventuelt.

§10. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, nar flertallet af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst ¼ af foreningens stemmeberettigede stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 30 dage efter at kravet er modtaget af formanden, og skal varsles på samme måde som den ordinære generalforsamling.

§11. TEGNINGSREGLER.

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden eller kasseren alene. Ved optagelse af lån eller køb, salg eller pantsættelse af fast ejendom kræves underskrift af den samlede bestyrelse.

§12. FORRETNINGSORDEN.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§13. BESTYRELSENS VEDTAGELSER.

Vedtagelser i bestyrelsen kræver almindeligt stemmeflertal (over halvdelen), i tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

§14. PROTOKOL.

Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives senest ved næste møde.

§15. REGNSKABSÅR.

Foreningens regnskabsår er fra 1. september til 31. august.

§16. REVISION.

Senest 8 dage før den ordinære generalforsamling giver kasseren driftsregnskab og status til revisor.

§17. Foreningen kan opløses, når 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor. Indkaldelse jf. §10.

Ophører foreningen med at eksistere, tilfalder foreningens formue idræts- og ungdomsarbejde i en forening, der er valgt af bestyrelsen og godkendt af de 2 ekstraordinære generalforsamlinger.

Vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 25.10.2017.